fbفرصت های بازار | IFCM ایران
FA

فرصت های بازار

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان اقتصادی ZEW برای آلمان در 10 اوت، یک گزارش اقتصادی مهم است که سرمایه گذارها از آن برای ارزیابی...

USDIDX:گزارش مربوط به شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده متعلق به ISM برای ماه ژوئیه یک شاخص مهم در هفتۀ 2 تا 6 او...

USDIDX: تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو یک رویداد مهم در هفتۀ 26 تا 30 ژوئیه است. جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو، در 28 ژوئیه یک...

EURUSD: تصمیم نرخ بهرۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا یک رویداد مهم در هفتۀ 19 تا 23 ژوئیه است. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا کنفرانس...

USDCNH: گزارش تولید ناخالص داخلی چین برای سه ماهۀ دوم سال 2021 یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس در 15 ژوئیه است. این احتمال...

EURUSD: گزارش ضریب اطمینان اقتصادی در آلمان متعلق به ZEW که 6 ژوئیه یک گزارش اقتصادی مهم است که سرمایه گذاران از آن برای...

USDJPY: گزارش خرده فروشی در ژاپن در ماه مه رویداد مهم بازارهای فارکس در 29 ژوئن است. این احتمال وجود دارد که وزارت اقتصاد،...

EURUSD: شاخص اولیۀ مدیران خرید بخش تولید متعلق به مارکیت برای آلمان، یک رویداد مهم در هفتۀ 21 تا 25 ژوئن است. اگر آماری...

USDIDX:تصمیم نرخ بهرۀ فدرال ریزرو یک رویداد مهم در هفتۀ 14 تا 18 ژوئن است. جرومی پاول، رئیس فدرال ریزرو، در 16 ژوئن یک کنفرانس...

USDJPY: گزارش تولید ناخالص داخلی ژاپن برای سه ماهۀ اول سال 2021 یک رویداد مهم برای بازارهای فارکس در 8 ژوئن است. این احتمال...